Elternsprechtag der 12. Klassen am 11. Dez 2019

Terminplan für den Elternsprechtag der 11. Klassen am Dienstag 3. März

Bitte informieren Sie sich hier über freie Termine am Elternsprechtag und senden Sie Ihre Terminwünsche an:
sprechtag@eurokolleg-fos.de

Elternsprechtag 3. März 2020

K. Schulz Schul./BWR Zeit wdt_ID M. Ziegenbein Stv. N. Aoude/KL/IBV/BWR/fpA/fpV Dr. M. Schwarz-Kellerer/D Dr. Anja Kurths C. Harder KL/Eng Dr. Manuela Schwarz-Kellerer/D A. Hellinger/Math F. Moersberger/Rl Dr. v. Savigny/Gesch M. Schmidberger/BWR B. Maurer/Fr M. Redondo Martin/Sp
Termin belegt 17:00 3 Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin belegt Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin belegt Termin frei Termin frei
Termin belegt 17:15 4 Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin belegt Termin frei Termin belegt Termin frei Termin frei Termin frei
Termin belegt 17:30 5 Termin frei Termin frei Termin belegt Termin frei Termin belegt Termin belegt Termin belegt Termin frei Termin frei Termin belegt Termin frei Termin frei
Termin belegt 17:45 6 Termin frei Termin frei Termin belegt Termin belegt Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei
Termin belegt 18:00 7 Termin frei Termin frei Termin belegt Termin belegt Termin frei Termin frei Termin belegt Termin belegt Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei
Termin belegt 18:15 8 Termin frei Termin frei Termin frei Termin belegt Termin belegt Termin frei Termin belegt Termin belegt Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei
Termin belegt 18:30 9 Termin belegt Termin belegt Termin belegt Termin belegt Termin belegt Termin belegt Termin belegt Termin belegt Termin belegt Termin belegt Termin belegt Termin belegt
Termin belegt 18:45 10 Termin frei Termin frei Termin frei xxx Termin belegt Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei
Termin belegt 19:00 11 Termin frei Termin frei Termin frei xxx Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin belegt Termin frei Termin frei Termin belegt
Termin belegt 19:15 12 Termin frei Termin frei Termin belegt xxx Termin belegt Termin frei Termin belegt Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei Termin frei